Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Termín školení

Dle individuální dohody

Probíraná legislativa včetně ověření znalostí (ústně)

 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
  • nakládka a vykládka, připojování a odpojování dopravních prostředků, dorozumívání osob, vyznačení pracoviště, odstavování dopravních prostředků, otáčení a couvání, opravy a kontroly, výstražné vesty, max. doba řízení, bezpečnostní přestávky, evidence o době řízení a o bezpečnostních přestávkách
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • základní pojmy, provoz na pozemních komunikacích (povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích, povinnosti řidiče, povinnosti řidiče motorového vozidla, povinnosti přepravované osoby), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda vozidly, přeprava osob a nákladu, chůze, jízda nemotorových vozidel), úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičské oprávnění a řidičský průkaz (zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel), bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  • dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace, výjimky z omezení jízdy některých vozidel, označování osob, věcí a vozidel ve zvláštních případech (překážky, vozidla, osoby, sedadla, oděvy z retroreflexního materiálu)
 • Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • technické požadavky a technické podmínky (provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem, kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy, výbava vozidla (povinná výbava), závady na vozidle ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, lékárničky (druhy, obsah)

Služební vozidla

 • bezpečnost při provozu a řízení služebních vozidel – provozní bezpečnostní předpis
 • definice služebního vozidla – každé vozidlo, které slouží pro plnění služebních úkolů (vozidla společnosti nebo soukromá vozidla, pokud s nimi zaměstnanec plní služební úkoly)
 • povinná výbava vozidla
 • doklady při řízení vozidla – řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („zelená karta“), doklad o zdravotní způsobilosti (pokud je řidiči 65 let a více)
 • povinnosti a odpovědnost řidičů služebních vozidel – evidence o době řízení a o bezpečnostních přestávkách, hlášení závad a dopravních nehod, udržování vozidla v řádném technickém stavu, provádění nezbytné údržby (mytí, čištění, technické ošetření a drobné opravy), pokud není některá z činností zajišťována dodavatelsky
 • doba řízení – 4,5 hodiny, za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut
 • bezpečnostní přestávky – po uplynutí max. doby řízení, přestávka v trvání nejméně 30 minut, může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, činnosti během bezpečnostní přestávky (dozor nad vozidlem a nákladem)
 • denní evidence o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek – v listinné formě nebo technickým zařízením
 • výstražné (reflexní) vesty – použití, umístění ve vozidle
 • lékárničky – povinná výbava, kontroly, doba použitelnosti, umístění ve vozidle
 • návody výrobců používaných vozidel – dle zpracovaného seznamu, který je nedílnou součástí dokladu o školení