Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů

Jsme držiteli „Akreditace k provozování školicího střediska“, vydané Krajským úřadem v Pardubicích, odborem dopravy a silničního hospodářství.

Učebny a parkování Vašich vozidel
  1. Na Spravedlnosti 1533, Pardubice (parkování je možné přímo v areálu firmy AUTOFORUM)
  2. Brozanská 503, Staré Hradiště (parkovat lze před areálem, příp. v areálu firmy INTERMONT)
  3. Husova 57, Holice (parkování před areálem, příp. v areálu firmy AUTO TOMI)

Kontakty k objednání příp. k dotazům k dopravě 🙂

SMS či telefonicky: 728 273 571, FB skupina a stránka: Dopravní vzdělávaní (informace k dopravě, aktuality, zajímavosti)

e-mail: m.kohoutova@dopravni-vzdelavani.cz

Cena školení v rozsahu 7 hodin:  700,-Kč/os. Dle stanovených termínů, příp. dle dohody.

Cena školení v rozsahu 35 hodin:  4 000,-Kč/os. Termíny dle dohody.

Školení v rozsahu 7 hodin (další termíny budou stanoveny dle zájmu)

DatumDenZahájení
prezentace
Místo konáníObsazenost
8.6.sobota7:00Na Spravedlnosti 1533, Pardubice (areál fa Autoforum)volno
21.6.pátek7:00Na Spravedlnosti 1533, Pardubice (areál fa Autoforum)volno
19.7.pátek7:00Na Spravedlnosti 1533, Pardubice (areál fa Autoforum)volno
20.7.sobota7:00Na Spravedlnosti 1533, Pardubice (areál fa Autoforum)volno
16.8.pátek7:00Na Spravedlnosti 1533, Pardubice (areál fa Autoforum)volno
17.8.sobota7:00Na Spravedlnosti 1533, Pardubice (areál fa Autoforum)volno

Školení v rozsahu 35 hodin

DatumDenČas zahájeníMísto konáníObsazenost
dle dohody7:00Brozanská 503, Staré Hradištěvolno

Školení v rozsahu 140 hodin

DatumDenČas zahájeníMísto konáníObsazenost
dle dohodydle dohody7:00Brozanská 503, Staré Hradiště volno

Seznam účastníků se uzavírá 5 pracovních dní před konáním školení. Možnost operativních změn, dva dny před konáním školení. 

Potřebné náležitosti řidiče pro pravidelné školení:

- vyplněný tiskopis Přihláška k pravidelnému školení  (vyplníte na místě)   

Potřebné náležitosti řidiče pro vstupní školení:

- vyplněný tiskopis Přihlášky k vstupnímu školení (vyplníte na místě)
- platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, příp. je žadatel ve výcviku k jejich získání

Pro koho je školení určeno:

Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E může pouze osoba, která je profesně způsobilá

KDO SE ŠKOLIT NEMUSÍ dle zákona č. 361/2000 Sb. v aktuálním znění:

Podmínka profesní způsobilosti se nevztahuje na řidiče, který není občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného členského státu a který nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států ani na tomto území nepodniká, a dále na řidiče

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,

e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,

f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

h) vozidel používaných při přepravě zboží v rámci podnikání v zemědělství, lesnictví nebo rybářství v okruhu 50 km od provozovny podnikatele přepravujícího zboží, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

i) vozidel používaných k jinému účelu než k podnikání, nebo

j) zemědělských a lesnických traktorů.

Druhy školení

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ v rozsahu 7 hodin

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení.
Pravidelné školení se provádí formou výuky a výcviku. Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání profesní způsobilosti řidiče.
Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ v rozsahu 35 hodin

Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. Platí i pro řidiče, kteří dosud nebyli profesně způsobilí, avšak řidičské oprávnění pro skupiny vozidel C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění pro skupiny vozidel D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

Školení NENÍ zakončeno zkouškou a provádí se formou výuky a výcviku.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ v rozsahu 140 hodin

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,

c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,

d) poskytování služeb a logistiky,

e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,

f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,

g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,

h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel  C1, C1+E, C, C+E, D1 a D1+E, D a D+E a zvláštní část pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny  D1 a D1+E, D a D+E .

Výcvik pro příslušnou skupinu vozidel se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.

ROZŠIŘUJÍCÍ ŠKOLENÍ v rozsahu 45 hodin pro další skupinu vozidel

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.